Coaching executiu

Coaching és el procés en el qual s'ajuda a les persones i als equips a rendir al màxim de les seves possibilitats, superant barreres i limitacions personals.

El coaching executiu és un procés dinàmic de descobriment i creixement personal on un coach amb experiència ajuda al seu client a desenvolupar tot el seu potencial, en benefici propi i de la seva organització.

El coaching és una eina al servei del desenvolupament professional, els seus àmbits d'aplicació són molt variats:

  • Potenciar la capacitat de Planificació i Gestió
  • Millorar les habilitats de comunicació
  • Relacions socials
  • Lideratge
  • Anticipació al canvi
  • Gestió d'Equips de treball
  • Conciliació entre vida privada i professional

Els avantatges que una empresa obté a l'aplicar aquest tipus de servei o la tornada de la inversió realitzada (ROI) àdhuc no ha estat valorat d'una forma empírica, com tantes altres accions formatives, per tant parlar de dades objectives resulta difícil, però si que podem garantir que molts dels nostres clients han manifestat una millora efectiva dels resultats obtinguts en les seves respectives organitzacions. En la majoria dels casos, la implicació i el compromís del nostre client amb l'organització ha augmentat, millorant molts indicadors col·laterals de gestió (Clima laboral, Relacions socials, Gestió de conflictes, etc.) a més dels resultats objectius de producció

La qualitat dels serveis de Coaching executiu no ve determinada ni pel prestigi de la consultora o el mètode que de coaching que s'aplica, encara que no es pot negar que aquests valors garanteixen uns determinats mínims, sinó per la idoneïtat i química entre el coach i el client final.

Aquesta idoneïtat és vital per a generar el clima de confiança necessari per a poder iniciar un procés de reflexió conjunt que ha de conduir al nostre client cap a una sèrie d'accions que facilitin el seu desenvolupament personal i professional, obtenint una millora en el seu acompliment i rendiment laboral.

Normalment un procés de coaching executiu té una durada de dues o tres mesos, amb dos o tres sessions mensuals, preferentment presencia'ls, encara que amb la possibilitat de realitzar alguna de forma alternativa.

La implementació de canvis en els hàbits conductuals i per tant en els perfils professionals és relativament ràpida, l'assimilació i incorporació d'aquests canvis en el perfil habitual de conducta del nostre client solen ser definitius.

Els honoraris del coaching són variables depenent del numero de sessions a realitzar, del numero de clients amb els quals treballarem en cada organització, d'on es realitzessin les sessions, dels objectius de rendiment pactats, del tipus de contracte global que mantenim amb l'empresa, etc. en qualsevol cas hem d'entendre la inversió en els serveis de coaching executiu, com una inversió en el desenvolupament professional del nostre equip de col·laboradors.